Inför NP i religion VT 2022

I år ska niorna på Ebba Brahe skriva nationellt prov i religion. Här samlar jag en del saker att tänka på, några tips och länkar till kunskap som man kanske känner behöver fräschas upp.

Allmänna tips

 • Religionsboken bygger på kursplanen. Använd den som uppslagsverk.
 • Gå igenom det nationella prov som är tillgängligt för att få en uppfattning om hur provfrågor är konstruerade och hur de bedöms (här är länken till NP 2013).
 • Gör quizzar och andra snabbtest för att repetera  – klicka här.

Kunskapskraven i religion

Världsreligionernas urkunder och centrala tankar

Här är en sammanfattning av världsreligionernas urkunder och centrala tankar – klicka här.

Videor om religion (länkar till)

De flesta videor jag länkar till är mina egna, men några är andras.

Vad är religion? I denna video diskuteras exempelvis begreppen identitet och religion.

Kristen tro och praktik! I denna video går jag igenom samband mellan religiösa urkunder, traditioner och praktik, tro. Oavsett vilken religion som du ska analysera kan denna video hjälpa dig med ”tänket”.

Videor om kristendom

Kristendomens historia – framför allt den tidiga historien under antiken.

Kristendomens splittring (del 1): Den stora schismen, delningen i en katolsk och en (flera) ortodox kyrka.

Kristendomens splittring(del 2): Reformationen och protestantismen!

Video om judendom

Läraren Mattias Axelssons sammanfattning av judendom!

Annat material (presentationer mm) om judendom hittar du via denna länk!

Videor om islam

Islam – bakgrund, framväxt, urkunder mm

Splittringen mellan sunni och shia (även här nämns en del urkunder, traditioner, högtider)

Video om hinduism

Denna video är ganska lång och detaljerad: urkunder, högtider, inriktningar mm diskuteras.

Video om buddhism

Läraren Mattias Axelssons sammanfattning av buddhismen.

Crash course sammanfattning av buddhismen (på engelska)

Videor om etik

Läraren Mattias Axelssons sammanfattning av de tre vanligaste modellerna

Här är en länk till en text på SO-rummet (inte video) som kan vara användbar (klicka här).

Centrala tankar, tolkningar och urkunder i världsreligionerna

Centrala tankar, tolkningar och urkunder i världsreligionerna

I den här lektionen ska de stora dragen i världsreligionerna repeteras men också förtydligas. Centrala tankar i religionerna kan vara hur man uppfattar sina gudar och hur man ser på världen. Med urkunder menas nästan uteslutande de viktiga och ofta heliga skrifterna, som exempelvis Bibeln eller Koranen. Inom religionerna finns olika inriktningar som ofta uppstått till följd av att man tolkat de religiösa berättelserna och ritualerna olika.

Centrala tankegångar inom världsreligionerna

Centrala tankegångar – hinduism och buddhism
samsara
Samsara, kretsloppet av liv och återfödelse.

Världens äldsta religiösa traditioner hittar vi inom hinduismen. Hinduismen är en mängd olika indiska traditioner, praktiker och trosföreställningar, men några grundläggande tankegångar finns som är gemensamma för de olika traditionerna. Tron på återfödelse är en gemensam tanke. Hur du återföds påverkas av handlingarnas lag, karma. Gör och tänker du gott kan du återfödas till en högre och bättre position i ditt nästa liv. Indiens och Nepals daliter, kastlösa som har lägst social status, kan påverka sina nästa liv. Målet för de mest hängivna hinduerna är moksha,  befrielsen från samsara, alltså kretsloppet av liv och återfödelse. Tron på många gudar kallas polyteism, vilket är en annan central tanke inom hinduismen. De flesta hinduer dyrkar dock en eller ett fåtal gudar. Att erkänna många gudar, men endast dyrka en gud kallas henotism inom religionsvetenskapen.

Buddismen uppstod i ett tidigt hinduiskt sammanhang. Många religionshistoriker ser buddismen delvis som en kritik mot det hinduiskaprästerskapets uppdelning av människor i höga och låga kaster. Den unge prinsen Siddharta Gautama som senare blev Buddha, den upplyste, lärde enligt den buddhistiska traditionen att befrielsen från samsara gick via att man förstod att livet innebär lidande, något som buddister kallar dukkha. Människan kan undslippa att återfödas och lidandet om hon följer den åttafaldiga vägen som utvecklats inom buddhismen. Den åttafaldiga vägen,  innebär bland annat regelbunden meditation, kunskap och levnadsregler som exempelvis att inte döda eller ljuga. Det stora målet för åtminstone munkar och nunnor och andra religiöst hängivna buddister är att nå ett totalt utslocknande och total stillhet, nirvana.

Centrala tankegångar – judendom, kristendom och islam
Judar i bön och en mezuzah på en dörrpost.

Tron på en enda Gud kallas monoteism. Inom judendomen uttrycks monoteismen bland annat i trosbekännelsen som på svenska kallas Hör Israel, som inleds med orden ”Hör, Israel! JHVH är vår Gud, JHVH är en.” Judar uttalar vanligen inte JHVH utan säger istället ”Herren”. ”Israel” syftar både på folket såväl som landet. Folket Israel är alltså judarna som enligt judisk tro är utvalt av Gud och landet Israel, det heliga landet, något som Gud lovat folket.

Kristna menar att Gud är en men att Gud uppenbarar sig på tre olika sätt som Fadern, Sonen och den helige Ande, treenigheten. Ett centralt begrepp inom kristendomen är frälsning. Det innebär att den som levt i tron på Jesus som Guds son räddas från det onda och återuppstår efter döden.

Shahadah, den muslimska trosbekännelsen.

Den muslimska trosbekännelsen är mycket tydlig med tron på en Gud, Allah. Inom såväl judendomen som islam finns också tankar om en frälsande gestalt. I judisk tro väntar man fortfarande på Messias som kristna menar kom i och med Jesus. Muslimer väntar på al-Mahdi, men både muslimer och judar pekar oftare på vikten av att följa livsregler för den enskildes frälsning snarare än väntan på en frälsare. De muslimska livsreglerna sammanfattas ofta i de fem pelarna, varav den första är att tron på en Gud och att Muhammed är hans sändebud.

Olika tolkningar och inriktningar i de fem världsreligionerna

Inriktningar – hinduism och buddhism

Hinduismen rymmer många gudar och traditioner. Vanligen är skillnaderna mellan inriktningarna inte en fråga om hur man tolkar heliga skrifter utan hur man dyrkar olika gudar. I södra Indien är kulten av guden Shiva vanligast. Inom shivaism ges förstås Shiva en mer framträdande plats än andra gudar. I norra Indien riktar praktiserande hinduer ofta sin fromhet mot guden Vishnu, denna form av hinduism kallas vishnuism. Eftersom en av Vishnus avatarer, uppenbarelseformer, är guden Krishna, kan man se Hare-Krishnarörelsen som en form av vishnuism.

Guden Vishnu och hans avatar Krishna, samt bild från filmen Avatar från 2009.

Buddhismens två stora huvudinriktningar är mahayana och hinayana/theravada. Inriktningarna skiljer sig bland annat åt i synen på vem som kan nå fullständig upplysning. Inom hinayanabuddhismen anses endast en liten elit av munkar kunna uppnå nirvana, medan mahayanabuddhismen är öppen för att alla människor kan bli upplysta och faktiskt bli en buddha. En likhet mellan inriktningarna är att Buddha inte anses vara en gud.

Inriktningar – judendom, kristendom och islam

I modern judendom brukar man tala om tre olika huvudinriktningar: reformjudendom, konservativ judendom och ortodox judendom. Inom Reformjudendomen anser att religionen ska ta intryck av och påverkas av samhället och samhällsutvecklingen. Reformrörelsen var först med att ordinera, det vill säga viga eller utnämna, kvinnliga rabbiner och att inta en tolerant inställning till homosexualitet och  samkönade äktenskap. I ortodoxa judendom håller man hårdare på den judiska lagen och anser vanligen att samhället ska anpassas efter religionen, inte tvärtom. Konservativ judendom intar en mellanposition och man har sedan 1980-talet ordinerat ett litet antal kvinnliga rabbiner. Kosherreglerna är frivilliga och ses som ett individuellt val inom reformjudendomen, medan ortodoxa familjer oftast följer traditionella regler om mat, som t.ex. att aldrig blanda kött- och mjölkprodukter.

Kristendomens inriktningar har historiska och geografiska rötter. När den katolska och ortodoxa kyrkan skilde sig under tidig medeltid utvecklades olikheter. I den ortodoxa kyrkan kallas ledaren patriark medan katolikerna har en påve. Gudstjänsterna och kyrkorummen skiljer sig också åt en del. I ortodoxa kyrkor är ikoner (platta bilder av Jesus och helgon) och ikonostasen (en vägg med ikoner) typiskt för kyrkorummet. I katolska kyrkor är tredimensionella avbildningar av Jesus, Maria och kända helgon vanliga, något som inte tillåts i den ortodoxa traditionen. Den ortodoxa gudstjänsten brukar ofta beskrivas som ett skådespel med sång och rökelse. Prästerna gestaltar Jesus liv i ett rituellt skådespel, medan katolska präster mer betonar läsning och predikan samt gemensam bön och sång. Båda kyrkorna har en likartad syn på treenigheten och vilka sju handlingar som anses heliga, som exempelvis dopet, nattvarden och äktenskapet. I den katolska kyrkan kallas dessa handlingar sakrament och i den ortodoxa kyrkan, mysterier.

Tre olika kyrkorum: en ortodox, en katolsk och en protestantisk kyrka.

De protestantiska kyrkorna uppstod i religiösa konflikter under framför allt 1500-talet. Protestanterna protesterade mot påvens och kyrkans makt och hur man tolkade Bibeln. De protestantiska kyrkor som uppstod har ingen gemensam ledare. Den svenska kyrkan är en Luthersk evangelisk kyrka. I Sverige följde man en av de mest kända protestanterna Martin Luther. Han menade bland annat den katolska kyrkan hade misstolkat Bibeln och vilka sakrament som var heliga. Luther menade att det endast fanns två sakrament som hade stöd i Bibeln – dopet och nattvarden. För Luther och de andra protestanterna stod Bibelns ord i centrum och det var viktigt att alla kunde ta till sig budskapet, av det skälet översattes Bibeln från latin till folkspråken, till exempel svenska. Prästens predikan utifrån Bibelns texter blev viktigare än förut och för att understryka detta satte man in predikstolar i protestantiska kyrkor. Processen där man gjorde om de katolska kyrkorna, gudstjänsterna och andra ritualer kallas reformationen.

Urkunder i de fem världsreligionerna

Urkunder i världsreligionerna. Med urkund menas vanligen heliga texter och viktiga källtexter inom religionerna.
Urkunder – hinduism och buddhism

Några av världens äldsta texter är vedaskrifterna. Veda betyder kunskap på sanskrit, som är ett indoariskt språk. Troligen kom språket med människor från norr. I vedaskrifterna finns hymner, sånger till gudar och beskrivningar av offerritualer. Dessa skrifter blir sällan lästa av vanliga indier utan studeras mer av religiösa experter. En av de mer folkligt uppskattade religiösa berättelserna inom hinduismen är Bhagavadgita. I Bhagavadgita förs en dialog mellan guden Vishnu (i form av Krishna) och prinsen Arjuna. Mycket av varna- och kastsystemet förklaras, liksom hur man bäst ärar guden. Varna är indelning av befolkningen i fyra huvudgrupper: präster, krigare, köpmän och tjänare. Systemet bildar en bas för kastsystemet. Berättelsen om Arjuna och Krishna finns som TV-serier och tecknad filmer och så gott som alla indier är väl bekanta med berättelsen.

Det tog mycket lång tid innan de muntliga traditionerna kring Buddhas lära blev nedskrivna i en form som accepterades av flertalet buddhister. Tripitaka, som består av flera olika texter ses av de flesta buddhister emellertid som en sann beskrivning av Buddhas lära.

Urkunder – judendom, kristendom och islam

En likhet mellan de tre syskonreligionerna är att de heliga texterna har en mycket central plats. Den judiska bibeln, Tanakh, är äldst och har verser och texter som är 3000 år gamla. Tanakh består av många böcker som är indelade i tre delar – Tora (Moseböckerna), Profeterna och skrifterna. En annan viktig textsamling inom judendomen är Talmud, som bland annat består av tolkningar av Tanakh, t.ex. hur man tolkat vad som är kosher. Från början förmedlades tolkningarna av Tanakh muntligt från generation till generation, så av den orsaken kallas Tamud för den muntliga läran.

Kristna behöll den judiska bibeln men kallar den delen av Bibeln för Gamla testamentet. Texterna i Gamla testamentet används av kristna bland annat för att man menar att den förutspår Jesus och slår fast hans status som Guds son och Messias. Man lade sedan till texter som handlade om Jesus och den tidiga kyrkan i den del som kallas Nya testamentet, som inleds med fyra evangelier. Evangelium betyder glädjebudskap på grekiska. Budskapet är att Jesus är Guds son och människornas frälsare.

Muslimer tänker att det finns en original-Koran i himlen.

Koranen består av de uppenbarelser som ärkeängeln Jibril (Gabriel) gav profeten Muhammed. Enligt muslimsk tro är Koranen som vi har på jorden en kopia av den som finns hos Allah i himlen. Koranen består 114 suror (kapitel). Flera profeter från Bibeln nämns i Koranen, som till exempel Abraham (Ibrahim), Mose och Jesus (Isa). Jesus betraktas dock inte som Guds son utan endast som människa och profet. Skillnaderna i uppfattningen om Bibelns berättelser och gestalter beror enligt muslimsk tro på att Bibelns texter har förändrats genom åren. Andra viktiga texter inom de muslimska traditionerna är samlingar av så kallade hadither, som består av korta berättelser om Muhammed och de första muslimerna. De enskilda haditherna är viktiga pusselbitar i sunna. Sunna är traditionen om hur Muhammed och de tidiga muslimerna tänkte, löste problem, helt enkelt levde sina liv. Att följa Muhammed i fotspåren är det främsta sättet att leva ett religiöst sett bra liv.

Uppgifter till lektionen

OBS! frågorna handlar om mer än det som finns i texten ovan.

Fördjupande material om världsreligionerna

Länkar

 • Bibeln.se som finns på Internet är både en mycket ambitiös bibelöversättning  och dessutom finns förklarande texter om Bibeln. Klicka här.
 • Koranens budskap, som är en översättning och tolkning av Koranen på svenska. Klicka här för att komma till Koranens budskap.
 • NE.SE har artiklar och annat material om religionerna. Huvudartikel om judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism. NE.SE kostar pengar men många skolor prenumererar på ne.se på nätet.
 • SO-rummet har mycket material om de olika religionerna: judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Alla texter, poddar och videor som SO-rummet publicerar eller länkar till har en kort presentation av författaren.

Videor & poddar

Hinduismen

Inför np i religion VT 2019

I år ska niorna på Sammis skriva nationellt prov i religion. Här samlar jag en del saker att tänka på, några tips och länkar till kunskap som man kanske känner behöver fräschas upp.

Allmänna tips

 • Religionsboken är ganska kortfattad och lättläst men följer kursplanen väl. Gå igenom den och läs de sidor som du behöver repetera.
 • Ne.se har en jämförande översikt som är bra! (Klicka här).
 • Gå igenom det nationella prov som är tillgängligt för att få en uppfattning om hur provfrågor är konstruerade och hur de bedöms (här är länken till NP 2013).
 • Gör quizar och andra snabbtest för att repetera (du hittar dem i canvas och via denna länk).

Kunskapskraven i religion

Videor om religion (länkar till)

De flesta videor jag länkar till är mina egna, men några är andras.

Vad är religion? I denna video diskuteras exempelvis begreppen identitet och religion.

Kristen tro och praktik! I denna video går jag igenom samband mellan religiösa urkunder, traditioner och praktik, tro. Oavsett vilken religion som du ska analysera kan denna video hjälpa dig med ”tänket”.

Videor om kristendom

Kristendomens historia – framför allt den tidiga historien under antiken.

Kristendomens splittring (del 1): Den stora schismen, delningen i en katolsk och en (flera) ortodox kyrka.

Kristendomens splittring(del 2): Reformationen och protestantismen!

Video om judendom

Läraren Mattias Axelssons sammanfattning av judendom!

Annat material (presentationer mm) om judendom hittar du via denna länk!

Videor om islam

Islam – bakgrund, framväxt, urkunder mm

Splittringen mellan sunni och shia (även här nämns en del urkunder, traditioner, högtider)

Video om hinduism

Denna video är ganska lång och detaljerad: urkunder, högtider, inriktningar mm diskuteras.

Video om buddhism

Läraren Mattias Axelssons sammanfattning av buddhismen.

Crash course sammanfattning av buddhismen (på engelska)

Videor om etik

Läraren Mattias Axelssons sammanfattning av de tre vanligaste modellerna

Här är en länk till en text på SO-rummet (inte video) som kan vara användbar (klicka här).

Inför np i geografi (uppdaterat inlägg)

Läsåret 2014-15 fick skolans åk 9-elever skriva ett nationellt ämnesprov i geografi. För att eleverna skulle få en överblick av ämnet gjorde jag några presentationer med uppgifter och förklaringar. Somliga övningar hade vi tidigare jobbat med, andra var nya.

Om man kortfattat vill förklara ämnet geografi kan man säga att nyckelordet är analys. Det som ska analyseras är livsmiljöer, miljö– och utvecklingsfrågor, omvärlden och samspelet mellan människa och natur. Dessutom ska vissa ämnesspecifika verktyg och arbetssätt användas när vi analyserar. Kartor, begrepp, tabeller, diagram och teorier är våra verktyg. Kartan är förstås det viktigaste och mest ämnesspecifika (typiska för ämnet) verktyget av dem alla.

Världen ser hur hårt 9D sliter med sina geografikunskaper

Öva namngeografi

Det elever i tonåren verkar frukta mest med ett np i geografi är att inte kunna fakta som t.ex. var olika länder, hav, floder mm ligger. Här kan du träna på klassisk namngeografi!

Presentationerna i pdf-form

Du kan ladda ned dessa presentationer, som gjordes i Powerpoint, i pdf-form. Vill du ha dem ppt-format kan du ladda hem dem via Slideshare.

Del 1 Inför Np Geografi Vt 2014 (1.4 MiB, 5153 downloads)
Del 2 Livsmiljöer Inför Np Geografi Vt 2014 (2.2 MiB, 4939 downloads)
Del 3 Arbetssätt Inför Np Geografi Vt 2014 (2.9 MiB, 5273 downloads)
Del 4 Hållbar Utveckling Inför Np Vt 2014 (2.1 MiB, 3305 downloads)
Övningsuppgifter 1 Till 4 Inför Np Geografi 2014 (1.0 MiB, 2198 downloads)

Länkar till gamla nationella prov

Vi kommer att göra några av uppgifterna i klassrummet, men gå gärna in på länkarna och kika för att få en uppfattning om hur ett np i geografi kan se ut:

Presentationerna via Slideshare

Presentationerna syftar till att ge en överblick av ämnet, men innehåller också en hel del exempeluppgifter från bl.a. det nationella provet i geografi 2013, som ligger offentligjort på nätet.


Youtube-presentationer

Nederbörd och vindar

Klimatfaktorer

Gradnätet (mer kul än förklarande)

inför nationellt prov i historia

Här finns länkar och en del arbetsmaterial som kan användas för att repetera den historia ni jobbat med under er högstadietid.

Detta inlägg kommer att uppdateras  eftersom årets nior på Sammis fått ämnet historia som nationellt ämnesprov.

Övningshäftet version 2 våren 2015 i pdf-format

Förmågorna Inför Np Historia Vt 2015 (2.5 MiB, 7630 downloads)


I häftet har jag länkat till en övning i historiebruk (Kim Larsen och Förintelsen). Här kan ni hitta bl.a. den övningen.

Och här finns fler övningar med bedömningsanvisningar och ytterligare några övningar här.

Ett gammalt NP i historia hitta du här!

Video-genomgångar av kursplanens centrala innehåll

 • Antiken (sammanfattande video här)
 • 1700-talets politiska revolutioner (Upplysningen här, Amerikanska revolutionen här, franska revolutionen här)
 • Industriella revolutionen (Se här, här och här)
 • Imperialism och kolonialism (länk till en video)
 • Politiska ideologier; liberalism, konservatism och socialism här.
 • Första världskriget (orsaker här, fördjupning om följder här)
 • mellankrigstiden (depression, nazism här och här, ryska revolutionen här, USA här).
 • Andra världskriget och Förintelsen (andra världskrigets orsaker här,om Förintelsen här).
 • Efterkrigstiden (kalla krigets orsaker här, slutet och följder av kalla kriget här.)
 • Världshistorien sammanfattad här.

Videor om historieämnets syfte och förmågor

 • Källkritik här.
 • Historieanvändning (historiebruk) här.
 • Begreppsanvändning: förändring och kontinuitet här.

Länkar till gamla nationella prov

http://mah.se/historia9

Övningshäftet via slideshare (ver 2)

Revolutionernas tidevarv (1700-1900)

Sammanfattning av viktiga händelser och skeenden (med fokus på konsekvenser)

inför nationellt prov i geografi åk 9 vt 2014

Läsåret 2014-15 fick skolans åk 9-elever skriva ett nationellt ämnesprov i geografi. För att eleverna skulle få en överblick av ämnet gjorde jag några presentationer med uppgifter och förklaringar. Somliga övningar hade vi tidigare jobbat med, andra var nya.

Om man kortfattat vill förklara ämnet geografi kan man säga att nyckelordet är analys. Det som ska analyseras är livsmiljöer, miljö- och utvecklingsfrågor, omvärlden och samspelet mellan människa och natur. Dessutom ska vissa ämnesspecifika verktyg och arbetssätt användas när vi analyserar. Kartor, begrepp, tabeller, diagram och teorier är våra verktyg. Kartan är förstås det viktigaste och mest ämnesspecifika (typiska för ämnet) verktyget av dem alla.

Presentationerna i pdf-form

Du kan ladda ned dessa presentationer, som gjordes i Powerpoint, i pdf-form. Vill du ha dem ppt-format kan du ladda hem dem via Slideshare.

Del 1 Inför Np Geografi Vt 2014 (1.4 MiB, 5153 downloads)
Del 2 Livsmiljöer Inför Np Geografi Vt 2014 (2.2 MiB, 4939 downloads)
Del 3 Arbetssätt Inför Np Geografi Vt 2014 (2.9 MiB, 5273 downloads)
Del 4 Hållbar Utveckling Inför Np Vt 2014 (2.1 MiB, 3305 downloads)
Övningsuppgifter 1 Till 4 Inför Np Geografi 2014 (1.0 MiB, 2198 downloads)

Länkar till gamla nationella prov

http://natprov.edu.uu.se/provuppgifter/amnesprov2013/arskurs9/

http://natprov.edu.uu.se/provuppgifter/amnesprov2014/arskurs9/

Presentationerna via Slideshare