samhällskunskap åk 7 VT 2020

Under denna mycket speciella vår, som präglas av coronapandemin, kommer klasserna 7C och 7D läsa samhällskunskap veckorna 14-22. Vi delar upp arbetet i fyra olika avsnitt som alla är viktiga och centrala. Som vanligt gäller det att tänka långsiktigt eftersom det här är kunskaper som återkommer och som är centrala om man vill förstå samhället och världen idag.

  • Mänskliga rättigheter – bakgrund och kamp för MR i dag.
  • Regering och riksdag – Hur Sverige styrs.
  • Brott och straff – lagar, regler idag och förr.
  • Nationella minoriteter – bakgrunden och dagsläget.

Centralt innehåll (från kursplanen)

I det centrala innehållet står stoffinnehållet som vi ska jobba med. En del i det centrala innehållet kommer vi tillbaka till, som t.ex. EU som vi oftast jobbar mest med i årskurs nio. Politiska ideologier kommer vi återkomma till flera gånger, inte minst när vi läser historia.

Rättigheter och rättsskipning
De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
Beslutsfattande och politiska idéer
Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Prov och diagnoser

vecka typ innehåll
16 diagnos Mänskliga rättigheter, lite om hur Sverige styrs
17 prov Mänskliga rättigheter och hur Sverige styrs
19 diagnos Brott och straff, nationella minoriteter
20 prov sammanfattande prov
22 inlämning Inlämning av presentation om nationella minoriteter

Grovplanering

Samhällskunskap åk 7 - grovplanering
vecka innehåll - tema Sidor i sh-boken länkar
14 Mänskliga rättigheter: bakgrund, arbete för s. 81-83, 96-97 (Film 1) (Film 2)
15 Påsklov
16 Mänskliga rättigheter, och lite om hur Sverige styrs + en diagnos s. 81-83, 96-97 (film 1) (Film 2)
17 Hur Sverige styrs + prov på fredagen s. 198-216
18 Hur Sverige styrs, brott och straff s. 218-220 (Film 1) (Text 1)
19 Brott och straff, diagnos s. 100-120 (Film 2)
20 Brott och straff, prov s. 100-120
21 Nationella minoriteter s. 84-86 (Film 1) (Text 1)
22 Nationella minoriteter + inlämning av presentation s. 84-86 (Text 2)

Presentationer & uppgifter i urval

Bakgrunden till de mänskliga rättigheterna

Två uppgifter om kampen för mänskliga rättigheter